Jak založit základní organizaci ČSOP

K založení základní organizace (ZO) ČSOP je třeba nejméně 5 osob starších 18 let.

Každá ZO ČSOP je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody, má vlastní právní subjektivitu – své vlastní IČO i své hospodaření a může sama nakládat se svým majetkem. Stanovy jsou pro všechny organizace ČSOP společné.

Založení ZO probíhá ve čtyřech fázích:

 • Ustavující schůze – na ní si určíte: název vaší organizace (pravidla pro pojmenovávání našich základních organizací stanovuje příslušná směrnice a v přehledu základních organizací se můžete podívat na již použité názvy), sídlo organizace (adresu), a zvolíte si ze svých řad předsedu, hospodáře a člena výboru. Vyberete členské příspěvky a je dobré rovnou probrat i rámcový plán vaší činnosti.
 • Předběžná registrace
 • Zápis do spolkového rejstříku, zajištění IČO
 • Řádná registrace

Po ustavující schůzi je třeba zaslat do Kanceláře ÚVR ČSOP:

 1. zápis z ustavující členské schůze se všemi předepsanými náležitostmi 
 2. vyplněnou žádost o registraci základní organizace ČSOP
 3. souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (předseda) se zápisem do rejstříku a prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce (s ověřeným podpisem)
 4. doklad k užívání prostor, v nichž má být sídlo základní organizace (např. nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka s umístěním sídla ZO – ne starší 3 měsíců a ověřeným podpisem vlastníka
 5. předepsanou výši odvodů z členských příspěvků ZO. (Částku můžete uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 34535011/0100, jako specifický symbol uveďte 999, variabilní symbol je číslo přidělené při registraci.)

Výši členských příspěvků si stanovuje každá ZO sama, podle svých potřeb. Centrálně je určena pouze částka, kterou organizace za každého člena odvádí do „společné kasy“. Výše odvodů z členských příspěvků je pro jednotlivé členy stanovena takto:

členKč/rok
výdělečně činný400 Kč
nevýdělečně činný (děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci, …)200 Kč
důchodce nad 70 let100 Kč
rodinné členství (platí Hlava rodiny)500 Kč

Co následuje:

 1. ÚVR prostřednictvím své Kanceláře provede do 10 dnů po obdržení žádosti o registraci a zápisu z ustavující schůze předběžnou registraci ZO.
 2. Kancelář ÚVR zajistí na základě ostatních dodaných dokumentů zápis nové ZO do spolkového rejstříku.
 3. Po obdržení dokladu o zápisu ZO do spolkového rejstříku a přidělení IČ, zašle Kancelář tento doklad základní organizaci spolu s registračním listem s platností do konce března následujícího roku.

Veškeré potřebné informace rádi podají a v případě jakýchkoliv problémů poradí zaměstnanci Kanceláře ÚVR ČSOP.

Přejít nahoru