Sněm ČSOP

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu, je tvořen volenými delegáty, rozhoduje o nejdůležitějších svazových otázkách a určuje cíle a úkoly. Je tvořen delegáty volenými na základě volebního řádu. Koná se jednou za tříleté volební období a svolává jej Ústřední výkonná rada. Volí předsedu a místopředsedu Svazu, Ústřední výkonnou radu a Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP na tříleté volební období.

Sněm rozhoduje o nejdůležitějších svazových otázkách tím, že:

  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ÚVR a zprávu ÚKRK za volební období
  • určuje cíle a úkoly Svazu
  • přijímá základní programové dokumenty Svazu a zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémům
  • volí a odvolává předsedu a místopředsedu Svazu
  • volí a odvolává ÚVR
  • volí a odvolává předsedu a další členy ÚKRK
  • určuje výši a způsob placení členských příspěvků všech forem členství,
  • schvaluje symboliku Svazu a stanovuje svazové pocty,
  • přijímá, popř. mění Stanovy, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů.

11. Sněm ČSOP se konal ve dnech 2. a 3. dubna 2022 v Koutech u Ledče nad Sázavou.

Usnesení přijatá na 11. Sněmu ČSOP

Přejít nahoru