Základní organizace

Převážná část členů ČSOP pracuje v základních organizacích (ZO), kterých je v České republice více než 300. Základní organizace mají svou vlastní právní subjektivitu a své statutární orgány. Většina ZO a jejich členů pracuje na dobrovolné bázi, řada ZO má však i své profesionální aktivity a své zaměstnance.

Aktuální přehled základních organizací ČSOP včetně kontaktů

Souhrnné informace o činnosti základních organizací ČSOP včetně jejich rozložení dle regionů jsou k dispozici ve Výročních zprávách ČSOP.

Základní organizace ČSOP jsou ve smyslu nového občanského zákoníku od 1.1.2014 pobočnými spolky a jsou registrovány ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (bez ohledu na sídlo pobočného spolku). Podle stanov Českého svazu ochránců přírody mohou vykonávat v plném rozsahu samostatně veškeré právní úkony včetně nakládání s majetkem a mají plnou zodpovědnost za své případné závazky (§ 19 a § 20 stanov), statutárním zástupcem jednotlivých pobočných spolků s podpisovým právem je jejich předseda (§9, odst. 3 stanov).

Jak založit ZO ČSOP

Každoroční prodloužení registrace ZO ČSOP

Změny v ČSOP: Změny v členské základně, Změna sídla, předsedy či názvu

Přejít nahoru